Kouga and Koukamma

 01 - Kouga-Koukamma - Bridge Balustrade Repair (Before)

Bridge Balustrade Repair (Before)

02 - Kouga-Koukamma - Bridge Balustrade Repair (After)

Bridge Balustrade Repair (After)

 

03 - Kouga-Koukamma - Bush Clearing (Before)
Bush Clearing (Before)

 

04 - Kouga-Koukamma - Bush Clearing (After)
Bush Clearing (After)

 05 - Kouga-Koukamma - Edge Break (Before)

Edge Break (Before)

 06 - Kouga-Koukamma - Edge Break (After)

Edge Break (After)

 07 - Kouga-Koukamma - Edge Buildup (Before)

Edge Buildup (Before)

 08 - Kouga-Koukamma - Edge Buildup (After)

Edge Buildup (After)

 09 - Kouga-Koukamma - Guardrail Repair (Before)

Guardrail Repair (Before)

 10 - Kouga-Koukamma - Guardrail Repair (After)

Guardrail Repair (After)

 11 - Kouga-Koukamma - Rest Area (Before)

Rest Area (Before)

 12 - Kouga-Koukamma - Rest Area (After)

Rest Area (After)

 13 - Kouga-Koukamma - Road Markings

Road Markings

 14 - Kouga-Koukamma - Shoulder Mowing

Shoulder Mowing

 15 - Kouga-Koukamma - Shoulder Repair

Shoulder Repair

 16 - Kouga-Koukamma - Shoulder Repair (Before)

Shoulder Repair (Before)

 17 - Kouga-Koukamma - Shoulder Repair (After)

Shoulder Repair (After)

 18 - Kouga-Koukamma - Shoulder Repair (After)

Shoulder Repair (After)

 19 - Kouga-Koukamma - Slurry (Before)

Slurry (Before)

 20 - Kouga-Koukamma - Slurry (After)

Slurry (After)

21 - Kouga-Koukamma - Road Failure and Stormwater Structure (Before)

 Road Failure & Stormwater Structure
(Before)

22 - Kouga-Koukamma - Road Failure and Stormwater Structure (After)

 Road Failure & Stormwater Structure
(After)

23 - Kouga-Koukamma - Road Failure and Gabion Structure (Before)

Road Failure & Gabion Struction
(Before)

24 - Kouga-Koukamma - Road Failure and Gabion Structure (After)

Road Failure & Gabion Struction
(After)

Switch to our mobile site